Phone Icon Search Icon

Algemene leveringsvoorwaarden

Van toepassing op onze overeenkomsten.

Algemene leveringsvoorwaarden

Download een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden van FMed:

Algemene Leveringsvoorwaarden FMed

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door FMed, Federatie van Medische Technologiebedrijven, ten behoeve van haar leden. De Algemene Leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de levering van goederen, het gebruik van standaardprogrammatuur en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Niets uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close